घरेलू कामगार नोंदणी, अर्जाचा नमुना, कागदपत्रे, व घरगुती कामगारांसाठी कल्याण योजना

महाराष्ट्र घरेलु कामगार मंडळ अधिनियम, २००८ कलम 10 अन्वये घरेलू कामगारांसाठी पुढील कल्याणकारी योजनांची तरतूद केलेली आहे.अपघात घडल्यास लाभार्थींना तात्काळ सहाय्य पुरविणे, लाभार्थींच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, लाभार्थींच्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैदयकीय खर्चाची तरतूद करणे, महिला लाभार्थींकरीता प्रसुती लाभाची तरतूद करणे, लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यावर कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रदान करणे.

घरेलू कामगार नोंदणी, अर्जाचा नमुना, कागदपत्रे, व घरगुती कामगारांसाठी कल्याण योजना

लाभार्थी घरेलू कामगार नाव नोंदणी:

१) पात्रता: ज्याने वयाची अठरा वर्ष पूर्ण केलेली असतील परंतू साठ वर्ष पूर्ण केलेली नसतील आणि जो कोणतेही घरेलू काम करीत असेल तो प्रत्येक घरेलू कामगार, या अधिनियमान्वये लाभार्थी म्हणून नावनोंदणी करण्याकरीता पात्र असेल.

२) नाव नोंदणी अर्ज नमुना मध्ये, विहित करण्यात येईल (नियम ९ (१) अन्वये) आणि तो मंडळाने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल.

३) लाभार्थी म्हणून नोंदणीसाठी करावयाच्या अर्जासोबत खालील कागदपत्रे असावीत. 
  • रु.३० इतके शुल्क चलन/मागणी अधिकर्ष/ पोस्टल ऑर्डर/रोखीने भरण्यात यावे. 
  • घरेलू कामगाराचा वयाचा दाखला.
  • सध्याच्या मालकाचे प्रमाणपत्र किंवा तो घरेलू कामगार आहे हे नमूद करणारे लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र. 
  • रहिवाशी दाखला. 
  • घरेलू कामगाराच्या पासपोर्ट आकाराच्या छायाचित्राच्या तीन प्रती
४) लाभार्थी म्हणून घरेलू कामगाराची नोंदणी झाल्यानंतर, सचिव त्याची नोंद नोंदवहीत घेईल. हि नोंदवही नमुना छ नुसार असेल. 

५) ओळखपत्र : - लाभार्थी म्हणून घरेलू कामगाराची नोंदणी झाल्यानंतर मंडळ प्रत्येक लाभार्थीला ओळखपत्र देईल. असे ओळखपत्र नमुना ज नुसार असेल.
 
६) घरेलू कामगारांचे अंशदान: - ज्या घरेलू कामगाराची लाभार्थी म्हणून नोंदणी झाली असेल त्याला, नोंद झालेल्या मंडळाकडे रु.५/- इतके अंशदान दरमहा द्यावे लागेल.

घरगुती कामगारांसाठी कल्याण योजना:

घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे राबविण्यात येणा-या कल्याणकारी योजना सदर अधिनियमाच्या कलम १० अन्वये घरेलू कामगारांसाठी पुढील कल्याणकारी योजनांची तरतूद केलेली आहे. अपघात घडल्यास लाभार्थीना तात्काळ सहाय्य पुरविणे, लाभार्थीच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य देणे, लाभार्थीच्या अथवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीच्या आजारावर उपचार करण्यासाठी वैदयकीय खर्चाची तरतूद करणे, महिला लाभार्थीकरीता प्रसुती लाभाची तरतूद करणे, लाभार्थीचा मृत्यू झाल्यावर कायदेशीर वारसाला अंत्यविधीच्या खर्चासाठी रक्कम प्रदान करणे.

जनश्री विमा योजना:

१) घरेलू कामगारांना जनश्री विमा योजना लागू झालेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत खालील प्रमाणे लाभ दिले जातात. 

२) जनश्री सदस्याचा नैसर्गिक मृत्यु ओढवल्यास त्याच्या वारसदारास रु.३००००/- देण्यात येते. 

३) अपघाती मृत्यु ओढवल्यास त्याच्या वारसदारस रु.७५,०००/- देण्यात येते. 

४) अपघातामुळे कायम स्वरुपी संपुर्ण अपंगत्व ओढवल्यास सदस्यास रु.७५,०००/- देण्यात येते. 

५) अपघातामुळे कायमस्वरूपी अंशतःअपंगत्व आल्यास सभासदास रू.३७,५००/- देण्यात येते. 

६) याशिवाय सदस्यांच्या मुलांना शिक्षणाकरिता शिक्षा सहयोग योजने अंतर्गत इयत्ता ९ वी ते १२ वी करिता तसेच आय.टी.आय. चा कोर्स करीत असल्यास, दरवर्षी उर्तीण होत असल्यास, दर तिमाही करिता रु .३००/- इतकी रक्कम प्रत्येकी (जास्तीत जास्त दोन मुलांकरिता) देण्यात येते. 

७) भारतीय आयुर्विमा महामंडळामार्फत एका जनश्री सदस्याचा वारसदारास नैसर्गिक मृत्यूबाबत रू.३००००/- रक्कम अदा करण्यात आली आहे.

विदेशी भाषा प्रशिक्षण:

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामार्फत विदेशी भाषा शिकविण्याचे वर्ग घेतले जातात. नोंदीत घरेलू कामगारांच्या पाल्यांना विदेशी भाषा शिकता यावी यासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या सहकार्याने त्यांना विदेशी भाषा शिकण्याची संधी देण्यात येणार आहे व यावर होणारा खर्च घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे करण्यात येणार आहे. 

यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापिठामार्फत पदविका व पदवी अभ्यासक्र:

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत घरेलू कामगारांसाठी घरेलू कामगार पदविका अभ्यासक्रम व यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठामार्फत घरेलू कामगारांना व त्यांच्या मुला - मुलींना पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पदविका अभ्यासक्रमासाठी मंडळातर्फे रु. ९००/- व पूर्वतयारी शिक्षणक्रमासाठी रु. ६५०/- मंडळातर्फे देण्यात येणार आहे. 

मंडळाच्या दि. ०७.०८.२०१३ रोजीच्या बैठकीत दि. ०१.०८.२०१३ रोजी ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या नोंदित घरेलू कामगारांना सन्मानधन रू. १०,०००/- देण्याचा ठराव करण्यात आलेला आहे.

अंत्यविधी सहाय्य:

१) मृत घरेलू कामगाराच्या कायदेशिर वारसास अंत्यविधी सहाय्य रु.२,०००/- देण्यात येते. त्यानुसार दोन सदस्यांना रक्कम अदा करण्यात आली आहे. मंडळाच्या दि. ०७.०८.२०१३ रोजीच्या बैठकीत १२ अर्जाना मान्यता देण्यात आली असुन त्याची एकुण रक्कम रु.२४,०००/- आहे. 

२) कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत घरेलू कामगाराला व त्यांच्या पाल्यांना शिकावू उमेदवार प्रशिक्षण व मॉड्यूलर एम्प्लॉएबल स्किम अंतर्गत प्रशिक्षण देण्याचा ठराव करण्यात आलेला आहे. सदर योजना व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातर्फे राबविण्यात येणार आहे. तरी संबंधित कार्यालयाशी पत्रव्यवहार चालू आहे. 

३) घरेलू कामगार मंडळाच्या दि. २८.०९.२०१२ च्या बैठकीत घरेलू कामगारांना प्रसुतीलाभ देण्याबाबत ठराव करण्यात आला असून त्याअंतर्गत घरेलू कामगारास दोन अपत्यापर्यंत प्रत्येक प्रसुतीकरीता रु.५,०००/- इतकी मदत देण्यात येणार आहे.वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

Post a Comment

0 Comments