आदिवासी विकास

वृत्त विशेषआदिवासी विकास विभागसरकारी योजना

या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंऐवजी थेट रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा !

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील विद्यार्थ्यासाठी विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये विविध स्तरावर

Read More