बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना २०२१-२२ सुधारित (क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील)

राज्यातील अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी तसेच त्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक बाबी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि.

Read more