100 टक्के अनुदानावर 5hp सोलर पंप, सिंचन विहीर, आणि बोरवेल योजनेस मंजुरी (Bore well/dug well with solar pump (5hp) Yojana)

केंद्र शासनाकडून दरवर्षी विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत अनुदान, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत व अदिम जमाती विकास कार्यक्रम या

Read more
error: Content is protected !!