Consumer Protection Act

वृत्त विशेषसरकारी कामे

ग्राह‍क संरक्षण अधिनियमान्‍वये तक्रार दाखल करण्याची पद्धत

२०१९ कायद्याचे कलम २(७) कायद्याच्या दृष्टीने ग्राहक कोण आहे हे स्पष्ट करते. “जी व्यक्ती मोबदला म्हणून कोणतीही वस्तू किंवा सेवा

Read More