list of eligible farmers due to excess rainfall

सरकारी योजनाकृषी योजना

अतिवृष्टी नुकसान भरपाई लाभार्थी यादी २०२०

महाराष्ट्र राज्यामध्ये जी अतिवृष्टी झाली होती त्या अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी दहा हजार रुपये प्रति हेक्टरी अनुदान हे राज्य शासनातर्फे देण्यात

Read More