महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बल भरती 2022 (गडचिरोली) – SRPF Recruitment 2022

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस बलातील सशस्त्र पोलीस शिपाई (पुरुष) (सेवाप्रवेश) नियम -२०१२ व त्यामध्ये शासनाने दिनांक १८.०१.२०१९ व दिनांक ०२.०८.२०१९

Read more

महाराष्ट्र (SRPF) राज्य राखीव पोलीस बल भरती 2022 – SRPF Recruitment 2022

महाराष्ट्र राज्य राखीव पोलीस दल (SRPF) मध्ये अन्न सेवक आणि सफाई कर्मचारी पदांसाठी रिक्त पदे भरणेकरीता सरळसेवा भरती आयोजीत करण्यात

Read more