जिल्हा परिषदनोकरी भरतीवृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

पवित्र प्रणालीअंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी स्वप्रमाणपत्र असे करा अपडेट !

पवित्र प्रणालीअंतर्गत शिक्षक पदभरतीसाठी दिनांक 02 सप्टेंबर 2021 रोजी 561 खाजगी व्यवस्थापनाच्या 2062 रिक्त पदासाठी मुलाखतीसह पर्यायांतर्गत 3902 पात्र उमेदवारांची शिफारस करण्यात आलेली होती. मुलाखतीसह पदभरतीचा पर्याय निवडलेल्या व्यवस्थापनांपैकी ज्या व्यवस्थापनांच्या जाहिरातीमध्ये एसईबीसी प्रवर्गासाठी रिक्त जागा होत्या, तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त जागा उपलब्ध नव्हत्या अशा सुमारे 196 व्यवस्थापनांतील सुमारे 769 रिक्त पदांसाठी आता एसईबीसी आरक्षणाच्या जागा इडब्ल्युएस / खुल्या प्रवर्गात रूपांतरीत करण्यात आलेल्या आहेत. या सुमारे 769 रिक्त पदांसाठी स्वप्रमाणपत्र अद्ययावत करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येत आहे. त्यासाठी दिनांक 17 जुलै 2022 पर्यंत स्वप्रमाणपत्र अद्ययावत करता येईल. त्यानंतर उमेदवारांकडून उपलब्ध रोस्टर व विषय विचारात घेऊन त्याच्या शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या 196 व्यवस्थापनाच्या सुमारे 769 रिक्त पदांसाठी 1:10 या मर्यादेत (उमेदवार उपलब्धतेच्या मर्यादेत) उमेदवार व्यवस्थापनांना उपलब्ध करुन दिले जातील. उमेदवारांच्या मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी एकूण 30 गुण असतील. उमेदवारांची अंतिम निवड या 30 गुणांच्या आधारे व्यवस्थापनांकडून आरक्षण व विषय विचारात घेऊन केली जाईल, असे शिक्षण उपसंचालक (प्रशासन) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

उमेदवारांना सूचना:

१. मुलाखतीसह पदभरतीचा पर्याय निवडलेल्या ५६१ व्यवस्थापनांच्या २०६२ रिक्त पदांसाठी पोर्टल मार्फत दिनांक २/२/२०२१ रोजी पात्र उमेदवारांची मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी शिफारस करण्यात आलेली आहे.

२. मुलाखतीसह पदभरतीचा पर्याय निवडलेल्या व्यवस्थापनांपैकी ज्या व्यवस्थापनांच्या जाहिरातीमध्ये SEBC प्रवर्गासाठी जागा होत्या तथापि खुल्या प्रवर्गासाठी जागा नाहीत अशा १९६ व्यवस्थापनांसाठी नव्याने प्राधान्यक्रम घेऊन पद भरतीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.

३. काही उमेदवारांकडून गैरसमजुतीने वा चुकीने पोर्टलवर स्व प्रमाणपत्रात चुकीची/अपूर्ण माहिती भरलेली असल्यामुळे या माहितीमध्ये बदल करण्याची उमेदवारांकडून मागील २ वर्षापासून सातत्याने होत असलेली विनंती लक्षात घेता अशा उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्रात योग्य तो बदल करण्याची सुविधा दिनांक २४/९/२०२१ पासून देण्यात आलेली होती, परंतु उमेदवारांचे स्व प्रमाणपत्र अपडेट झालेले नाहीत. ते आता नव्याने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

४. सदर बाब विचारात घेता सन २०१७ मध्ये शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमता चाचणी दिलेल्या व पोर्टल वर नोंद केलेल्या सर्वत्र उमेदवारांना (मुलाखतीशिवाय पद भरती प्रक्रियेत अनुदानित शाळेवर निवड होऊन रुजू झालेले उमेदवार वगळून) नव्याने स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करणे/बदल करणे बाबतची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

५. नव्याने स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी दिनांक १७/०७/२०२२ पर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.

६. १९६ व्यवस्थापनातील पदभरती प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्र नव्याने पूर्ण करणे (Self Certified) आवश्यक आहे. जे उमेदवार नव्याने स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करणार नाहीत, त्यांचा १९६ व्यवस्थापनातील पदभरतीसाठी विचार केला जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

७. स्व प्रमाणपत्रातील नोंद करण्याचा कालावधी संपल्यानंतर उमेदवारांकडून १९६ व्यवस्थापनातील रिक्त पदांसाठी प्राधान्यक्रम घेण्यात येतील व उमेदवारानी दिलेले प्राधान्यक्रम विचारात घेऊन मुलाखतीसाठी गुणवतेनुसार पात्र उमेदवारांची मुलाखत व अध्यापन कौशल्यासाठी शिफारस करण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना पोर्टलवर स्वतंत्रपणे देण्यात येतील.

८. उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्र अपडेट करण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पोर्टलवरील माहिती पुस्तिका यामध्ये उपलब्ध आहेत.

९. स्व प्रमाणपत्र अपडेट करताना येणाऱ्या अडचणी [email protected] या ई – मेल वर पाठवता येईल.

स्व-प्रमाणीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे:

१. उमेदवारांना आपली माहिती स्वप्रमाणित करण्यासाठी https://mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर भेट द्यावी लागेल.

२. उमेदवाराची माहिती यापूर्वी स्वप्रमाणित Self Certified Application form असली तरी पुन्हा नव्याने स्वप्रमाणित करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय पदभरतीच्या उर्वरित भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही.

३. उमेदवारांनी वरील संकेतस्थळावर लॉगीन करण्यासाठी Forgot Password यावर क्लिक करुन नव्याने येणाऱ्या स्क्रिनवरील Using one time passowd (OTP) sent via SMS to registered mobile number हे निवडून Proceed यावर क्लिक करावे. त्यानंतर युजर आयडी (TAIT Roll No.) व पोर्टलवर नोंद केलेला मोबाईल क्रमांक, कॅप्चा नमूद करावा. आपणांस पोर्टलवर नोंद असलेल्या मोबाईलवर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. यानंतर आपणांस आलेल्या स्क्रिनवरील माहिती भरल्यानंतर आपला नवीन पासवर्ड तयार होईल.

४. त्यानंतर युजर आयडी (TAIT Roll No.) व नवीन पासवर्ड वापरुन उमेदवारास लॉगीन उपलब्ध होईल.

५. ज्या उमेदवाराकडे नवीन पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी पूर्वी नोंद केलेला मोबाईल क्रमांक उपलब्ध नसल्यास लॉगीन करता येत नाही. अशा उमेदवारांच्या बाबतीत पुर्वीचा क्रमांक अस्तीत्वात नसल्यामुळे (पोर्टलवर नोंद असलेला मोबाईल गहाळ झाला असेल, मोबाईल क्रमांक बंद झाला असेल वा अन्य कारणामुळे मोबाईल वापरात नसेल) अशा उमेदवारांनी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), तसेच मुंबई शहराच्या बाबतीत शिक्षण निरिक्षक (पश्चिम/उत्तर/ दक्षिण), बृहन्मुंबई यांच्याकडे जावून नवीन मोबाईल पोर्टलवर नोंद करता येईल. यासाठी आपल्या स्वतःच्या पडताळणीसाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र उदा. शालांत परीक्षेचे मुळ गुणपत्रक प्रमाणपत्र, आधार क्रमांक, ओळखीचा पुरावा घेवून शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरिक्षक यांना दाखवावे. त्यानंतर शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक उमेदवारांच्या ओळखीची खात्री पटल्यानंतर शिक्षणाधिकारी/शिक्षण निरिक्षक त्यांच्या लॉगीनवर उमेदवारांचा नवीन मोबाईल क्रमांक नोंद करतील.

६. त्यानंतर उमेदवारांस सेक्युरिटी प्रश्न विचारला जाईल. हा प्रश्न व त्या प्रश्नाचे उत्तर पोर्टलवर नमूद करावे लागेल. विचारलेला प्रश्न व आपण दिलेले उत्तर आपल्याकडे नोंद करुन ठेवावे, याचा उपयोग भविष्यात पासवर्ड रिसेट अथवा अन्य कामासाठी होणार आहे.

७. यानंतर उमेदवारांस पोर्टलवर डाव्या बाजूस एक डॅशबोर्ड (Dashborad) दिसेल. या डॅशबोर्डअंतर्गत Appointment Details हा मेनु दिसेल. या शिर्षकाखाली काही माहिती विचारली जाईल आपणांस लागू असलेली माहिती सेव्ह करावी.

८. यानंतर विविध मेनू दिसतील उदा. Personal Details Address Details, Category and Reservation Details, Academic Qualification Details, Professional Qualification Details, STATE TET Details, CENTRAL TET Details इत्यादी दिसतील.

९. डॅशबोर्डवरील Personal Details वर क्लिक करावे व त्यातील फक्त Marital Status, Medium as TAIT data मध्ये बदल असल्यास बदल करावा अन्यथा बदल करावयाचे नसल्यास Save & Next वर क्लिक करावे.

१०. यानंतर Address Details वर क्लिक करावे व त्यातील मोबाईल क्रमांक वगळून इतर सर्व नोंदी मध्ये बदल करता येईल. बदल असल्यास योग्य तो बदल करावा अन्यथा बदल करावयाचे नसल्यास Save & Next वर क्लिक करावे.

११. आपणास पुर्वी नोंद केलेला मोबाईल क्रमांक बदल करावयाचा असल्यास Change mobile number या मेनुवर क्लिक करुन येणाऱ्या बॉक्स मध्ये आपला नवीन मोबाईल क्रमांक नमूद करावा त्यानंतर नवीन मोबाईल क्रमांकावर otp येईल. आलेला otp नमूद करून Verify otp वर क्लिक करावे. अशा रितीने आपला नवीन मोबाईल क्रमांक पोर्टलवर नोंद होईल.

१२. यानंतर Category and Reservation Details वर क्लिक करावे व त्यातील आपणांस लागू असलेल्या योग्य नोंदी कराव्यात. बदल असल्यास योग्य तो बदल करावा अन्यथा बदल करावयाचे नसल्यास Save & Next वर क्लिक करावे.

१३. SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत यापूर्वी त्यांचा प्रवर्ग इडब्ल्युएस किंवा खुला असा बदल करण्याची सुविधा देण्यात आलेली होती, तथापि ज्यांनी असा बदल केला नसेल त्यांनी आवश्यक तो बदल करून घ्यावा. सदर बदल करणे आवश्यक असेल.

१४. यानंतर Academic Qualification Details वर क्लिक करावे व त्यातील आपणांस लागू असलेल्या योग्य नोंदी तपासाव्यात. यामध्ये Passed on आणि Passing Class याबाबी नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत, त्याबाबतच्या योग्य त्या नोंदी कराव्यात. असे करण्यासाठी Edit यावर क्लिक करुन योग्य तो बदल करावा यापूर्वीची नोंद केलेली नसेल तर अशा उमेदवारांनी Qualification type निवडून आवश्यक नोंदी कराव्यात. सर्व योग्य नोंदी घेतल्यानंतर Save & Next वर क्लिक करावे.

१५. यानंतर Professional Qualification Details वर क्लिक करावे व त्यातील आपणांस लागू असलेल्या योग्य नोंदी तपासाव्यात. यामध्ये Passed on आणि Passing Class याबाबी नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत याच्या योग्य त्या नोंदी कराव्यात. असे करण्यासाठी Edit यावर क्लिक करुन योग्य तो बदल करावा. यापुर्वीची नोंद केलेली नसेल तर अशा उमेदवारांनी Qualification type निवडून आवश्यक नोंदी कराव्यात. सर्व योग्य नोंदी घेतल्यानंतर Save & Next वर क्लिक करावे.

१६. यानंतर STATE TET Details वर क्लिक करावे. उमेदवारांना यापुर्वीच्या असलेल्या नोंदी दिसतील. पुर्वीच्या माहितीमध्ये Appeared for TET यावावी समोरील होय/नाही दिसतील व यापुर्वी नोंद असल्याप्रमाणे होय/नाही समोर (निवडलेले) दिसेल. त्यापैकी होय वर क्लिक असल्यास पुर्वीच्या नोंदी दिसतील, तसेच ज्यांच्या नावासमोर होय/नाही या समोर काहीही टिक नसल्यास त्यांनी योग्य त्या नोंदी कराव्यात. उमेदवारांनी माहिती पडताळणी व खात्री करुन Save & Next वर क्लिक करावे.

१७. यानंतर CENTRAL TET Details वर क्लिक करावे. उमेदवारांना यापुर्वीच्या असलेल्या नोंदी दिसतील. यापूर्वीच्या माहितीमध्ये Appeared for CTET यावावी समोरील होय/नाही दिसतील व यापुर्वी नोंद असल्याप्रमाणे होय/नाही समोर (निवडलेले) दिसेल. त्यापैकी होय वर क्लिक असल्यास पुर्वीच्या नोंदी दिसतील, तसेच ज्यांच्या नावासमोर होय/नाही या समोर काहीही टिक नसल्यास त्यांनी योग्य त्या नोंदी कराव्यात. उमेदवारांनी माहिती पडताळणी व खात्री करुन Save & Next वर क्लिक करावे.

१८. यानंतर हा Self Certify Application Form दिसेल अथवा दिसत नसल्यास Self Certify Application Form यावर क्लिक केल्यावर दिसेल. आपण नोंद केलेली माहिती Self Certify Application Form वर दिसेल. त्यातील दिसत असलेल्या सर्व नोंदी पुन्हा एकदा तपासाव्यात. एखादया माहितीमध्ये बदल करावयाचा असल्यास त्यासंबंधीच्या मेनुवर क्लिक करावे व आवश्यक तो बदल करावा अन्यथा Self Certify Application Form वरील दिसत असलेली माहिती योग्य असल्यास Declaration खालील अटी व शर्तीचे वाचन करुन चौकटीत क्लिक करावे. त्यानंतर फॉर्मच्या शेवटी असलेल्या Certify Application Form यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपणांस Information बॉक्स दिसेल. स्वप्रमाणित करण्यापूर्वी कोणताही बदल करावयाचा नसल्यास Yes यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपण पोर्टलवरील नोंद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. अशा रितीने आपले पोर्टलवरील Self Certified Application form स्वप्रमाणपत्र दिसेल व त्याची प्रिंट काढण्यासाठी Self Certified Application form यावर क्लिक करावे. डाऊनलोड झालेली प्रिंट जतन करून ठेवावी.

१९. Self Certified Application form पुर्ण केल्यानंतर आपणांस स्वप्रमाणपत्र अंतीम केल्यानंतरही बदल करणे आवश्यक वाटत असल्यास पुन्हा केवळ एकवेळ बदल करता येईल त्यानंतर मात्र कोणत्याही परिस्थितीत Self Certified Application form मध्ये बदल करता येणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

२०. Self Certified Application form पहिल्यांदा पुर्ण केल्यानंतर पुन्हा बदल करावयाचा झाल्यास Un certify Application form या मेनुवर क्लिक करावे. त्यानंतर Declaration खालील चौकटीतील अटी व शर्तीचे वाचन करुन Declaration खालील चौकटीत क्लिक करावे. त्यानंतर फॉर्मवरील शेवटी असलेल्या Un- certify Application form यावर क्लिक करावे. त्यानंतर Information बॉक्स दिसेल Un certify Application form करावयाचा असल्यास Yes यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपण पोर्टलवरील नोंद असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. अशा रितीने आपला पोर्टलवरील Self Certified Application form हा Un certify होईल.

२१. त्यानंतर ज्या – ज्या माहितीमध्ये बदल करावयाचा असेल त्या त्या माहितीच्या मेनुवर क्लिक करुन माहितीमध्ये योग्य ते बदल करता येईल. असा बदल करणे पुर्ण झाल्यानंतर Self Certify Application Form वरील दिसत असलेली माहिती योग्य असल्यास Declaration खालील चौकटीतील अटी व शर्तीचे वाचन करुन चौकटीसमोर क्लिक करावे व फॉर्मवरील शेवटी असलेल्या Certify Application Form यावर क्लिक करावे. त्यानंतर आपणांस Information बॉक्स दिसेल. स्वप्रमाणित करण्यापूर्वी कोणताही बदल करावयाचे नसल्यास Yes यावर क्लिक करावे. त्यानंतर पोर्टलवरील नोंद असलेल्या मोबाईल क्रमांकावर Otp येईल व आलेला Otp नोंद करुन Verify Otp यावर क्लिक करावे. पोर्टलवरील आपले Self Certified Application form स्वप्रमाणपत्र दिसेल व त्याची प्रिंट काढण्यासाठी Self Certified Application form यावर क्लिक करावे. डाऊनलोड झालेली प्रिंट जतन करून ठेवावी. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत आपली स्वप्रमाणित माहितीमध्ये Self Certified Application form मध्ये बदल करता येणार नाही.

२२. पोर्टलवरील माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी वेळोवेळी पासवर्ड बदल करणे उमेदवारांच्या हिताचे राहिल. त्याकरीता डॅशबोर्डवरील Change Password या मेनुवर क्लिक करावे. Old password, New Password, Confirm Password याप्रमाणे माहिती भरुन कॅप्चा नोंद करुन Change Password यावर क्लिक करावे. त्यानंतर Change Password चा बॉक्स येईल त्यातील सूचनांचे वाचन करुन Confim यावर क्लिक करावे. त्यानंतर उमेदवार Logout होईल. आता बदल केलेला नवीन पासवर्ड नोंद करून लॉगीन उपलब्ध होईल.

२३. उमेदवारांस पहिल्यांदा लॉगीन करताना Security Question विचारला जातो, सदर Security Question बदल करावयाचा झाल्यास Change Security Question यावर क्लिक करावे. त्यानंतर पुर्वीचा Security Question व नोंद केलेली माहिती दिसेल. बदल करावयाचा असल्यास वेगळा प्रश्न निवडून त्याचे उत्तर नमूद करावे व Change Security Question यावर क्लिक करावे त्यानंतर नव्याने निवडलेला प्रश्न प्रणालीमध्ये नोंद होईल.

२४. Request for change data ही सुविधा आपली माहिती स्वप्रमाणित करण्यापूर्वीच या सुविधेचा उपयोग होईल. Change in Date of Birth, Change in Gender यामध्ये बदल करण्याची सुविधा असेल. त्यासाठी Request for change in data यावर क्लिक करुन ज्यामध्ये बदल करावयाचा आहे ती सुविधेवर क्लिक करावे. उदा. Change in Date of Birth करावयाची असल्यास पुर्वीची नोंद असलेली जन्मतारीख दाखविण्यात येते व त्यापुढे सुधारित नोंद करावी व त्यानंतर प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी आपल्या सोईचा जिल्हा निवडावा व सेव्ह बटनवर क्लिक करावे. असा बदल पुर्ण करण्यासाठी आपण निवडलेल्या संबंधित जिल्हयाचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्या कार्यालयात जावून बदल Approve करुन घ्यावा व त्यानंतर स्वप्रमाणित करण्याची कार्यवाही करावी. जोपर्यंत request Pending जोपर्यंत राहील तोपर्यंत आपली माहिती स्वप्रमाणित होणार नाही.

वरील प्रमाणे सुचनांचे पालन करून आपली स्वप्रमाणित माहिती Self Certified Application form पोर्टलवर पूर्ण करावी. पोर्टलवर प्राधान्यक्रम जनरेट होण्यासाठी आपल्याकडे Self Certified Application form असणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा – संपूर्ण भारतात 200 ठिकाणी पंतप्रधान राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण मेळावा आयोजित केला जाणार !

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.