कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनकौशल्य विकास व उदयोजकता विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

CM Youth Work Training Scheme : मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना; युवकांना दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन

मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान व कौशल्य विकास प्रकल्पा अंतर्गत 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जाला तसेच मॉडेल आयटीआय जागतिक कौशल्य केंद्र

Read More