सरकारी योजना

Government scheme

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

या कुटुंबांना प्रतिमाह 200 युनिट पर्यंत मोफत वीज मिळणार !

राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी व वस्त्रोद्योगाला आवश्यक त्या उपाययोजनांना हातभार लावण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संदर्भीय शासन निर्णयान्वये एकात्मिक व शाश्वत

Read More
ग्राम विकास विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजना !

राज्यातील सुमारे २० ते २५ लाख बंजारा/लमाण समाज अदयापही समाजाच्या मुख्य प्रवाहात नसल्याने बंजारा/लमाण समाजास विकासाचा अपेक्षीत लाभ झालेला नाही.

Read More
कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा दुसरा हप्ता अदा करण्यासाठी निधी वितरीत करण्यास मान्यता

सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी ही

Read More
ग्राम विकास विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

महिला बचत गटांच्या महिलांसह सखी यांना देण्यात येणार वाढीव मानधन

संभाजीनगर येथील दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत कार्यरत समुदाय संसाधन व्यक्तीं (Community Resource

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मधाचे गाव योजना – Madhache Gav Yojana

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पधावियो/२०१०/प्र.क्र.३०/का.१४८३ दि.२२/०७/२०१७ अन्वये मध योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणुन महाराष्ट्र राज्य खादी

Read More
वृत्त विशेषसरकारी योजना

पीएम सूर्यघर मोफत वीज योजनेसाठी अर्ज सुरु ! PM Suryaghar Yojana

सातत्यपूर्ण विकास आणि जनकल्याणाच्या उद्देशानं शासनानं प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना सुरु केली असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या

Read More
कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

शेताच्या नुकसानीची अशी मिळवा भरपाई

महाराष्ट्रातील विविध भागात झालेल्या गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढला असेल आणि

Read More
जिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेषसरकारी योजना

जिल्हा परिषद सेस 2023-24 अंतर्गत शिलाई मशीन, पिठाची गिरणी साठी अर्ज सुरू !

महिला बालकल्याण विभाग जिल्हा परिषद बुलडाणा अंतर्गत जिल्हा परिषद सेस 2023-24 अंतर्गत वैयक्तीक लाभाच्या योजना (DBT) द्वारे राबविण्यासाठी अटी व

Read More
महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना २०२४ : ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ३ हजार रुपये ! CM Vayoshree Yojana

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ११.२४ कोटी इतकी आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत ६५ वर्षे व त्यावरील अंदाजित एकूण १०-१२

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

घरेलू कामगार मासिक नोंदणी फी होणार कमी, शासन निर्णय जारी !

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत मंडळावर विकास

Read More