उद्योग उर्जा व कामगार विभाग

Department of Industry Power and Labour – उद्योग उर्जा व कामगार विभाग

उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

Cashew processing industry Grant Fund : काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान !

राज्यातील काजू प्रक्रिया उद्योगास प्रोत्साहन अनुदान (ashew processing industry Grant Fund) देण्याबाबत शासनाने दि. १५/०७/२०१० च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेतला

Read More
सरकारी योजनाउद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागकृषी योजनाजिल्हा परिषदमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीवृत्त विशेष

कुसुम सोलर पंपाचे दर, कंपनी संपर्क व लाभार्थी यादी पहा ऑनलाईन !

केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार महाकृषि ऊर्जा अभियान–प्रधानमंत्री कुसुम योजनेअंतर्गत सौर पंपांची योजना सुरु असून, यासाठी केंद्र शासनाकडून कुसुम सोलर

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

कुसुम सौर कृषीपंप योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुदान वितरीत २०२४ !

राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानातंर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी

Read More
वृत्त विशेषउद्योग उर्जा व कामगार विभाग

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 करीता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी देण्याबाबत

आपल्या देशाने लोकशाही पद्धती स्वीकारली असून १८ वर्षावरील नोंदणी झालेल्या सर्व नागरिकांनी प्रत्येक निवडणूकीमध्ये मतदान करणे अपेक्षित आहे. ही बाब

Read More
सरकारी योजनाउद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतवृत्त विशेष

कुसुम सौर कृषीपंप योजने अंतर्गत महावितरण देणार 2 लाख सोलर पंप, शासन निर्णय जारी !

शासनाने नव्याने मंजुर केलेल्या १,००,००० पारेषण विरहित सौर कृषीपंप स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत महावितरण कंपनीकडून राज्यातील

Read More
वृत्त विशेषउद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र ग्रामपंचायतसरकारी योजना

टपाल विभागाच्यावतीने ‘पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजने’साठी नोंदणी मोहीम सुरू !

टपाल विभागाने पीएम सूर्य घर: मोफत वीज योजनेसाठी नोंदणी मोहीम सुरू केली आहे. भारत सरकारच्या या भव्य उपक्रमामुळे छतावर सौर

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

घरेलू कामगारांसाठी सन्मानधन योजना

शासन अधिसूचना, दि.३ नोव्हेंबर, २०११ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८ हा अधिनियम दि. ३ नोव्हेंबर, २०११ पासून

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

घरेलू कामगारांना संसार उपयोगी भांडी भेटवस्तू वाटप करण्यास प्रशासकीय मान्यता

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८, अन्वये राज्यात घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागकृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

मधाचे गाव योजना – Madhache Gav Yojana

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पधावियो/२०१०/प्र.क्र.३०/का.१४८३ दि.२२/०७/२०१७ अन्वये मध योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणुन महाराष्ट्र राज्य खादी

Read More
उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

घरेलू कामगार मासिक नोंदणी फी होणार कमी, शासन निर्णय जारी !

महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम २००८ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत मंडळावर विकास

Read More