ITI

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

आय.टी.आय प्रवेश प्रक्रिया – ITI Admission Online 2023

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट २०२३ सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय

Read More
वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

आयटीआयसाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरु – ITI Admission Online 2022

राज्यातील शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील शिल्प कारागीर प्रशिक्षण योजनेतंर्गत (Craftsman Training Scheme) ऑगस्ट २०२२ सत्रातील प्रवेश हे केंद्रीय

Read More