Landlord class 2

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदासरकारी कामे

भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान जमिनी भोगवटादार वर्ग १ करणे नियम – शासन निर्णय २०२१

आपण या लेखामध्ये भोगवटादार वर्ग २ आणि भाडेपट्टयाने प्रदान जमिनी भोगवटादार वर्ग १ करणे नियम काय आहे याची सविस्तर माहिती

Read More