LH & DC

वृत्त विशेषमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी योजना

पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण योजना – Livestock Health and Disease Control

केंद्र शासनाच्या दि. २३ ऑगस्ट, २०२१ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत पशुस्वास्थ्य व रोग नियंत्रण (LH & DCP) या योजनेस केंद्र

Read More