PMKISAN योजनेअंतर्गत कॅम्पचे आयोजन करणेबाबत शासन परिपत्रक जारी

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २०.०१.२०२२ रोजी राज्यस्तरीय प्रकल्प आढावा समिती

Read more