कृषी योजनामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

वन महोत्सव/वृक्ष लागवड अनुदान योजना 2022-23 : अनुदानावर सर्व प्रकारची रोप/कलम

दि. १५ जून ते ३० सप्टेंबर, हा काळ वन महोत्सवाचा काळ म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यात येतो. या कालावधीत वृक्षलागवडीसाठी लोकांना उद्युक्त करण्याच्या दृष्टीने शासनामार्फत सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा करण्यात येत असतो. वृक्ष लागवड व संगोपन हा लोकांचा कार्यक्रम व्हावा, त्याचबरोबर जनतेला वनीकरणाचे महत्व पटवून देता यावे, या दृष्टीने वन महोत्सवाच्या कालावधीत सुधारीत केलेल्या सवलतीच्या दराप्रमाणे रोपांचा पुरवठा केला जातो. त्यानुसार दिनांक ४ जून २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ साठी सदर योजना पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सदर योजना चालू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

वन महोत्सव/वृक्ष लागवड अनुदान योजना 2022-23 : अनुदानावर सर्व प्रकारची रोप/कलम:

सन २०२१-२२ या वर्षातील अनुभव तसेच जनतेचा प्रतिसाद लक्षात घेवून, ही योजना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात दिनांक १५ जून २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या वन महोत्सवाच्या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास व ती प्रभावीपणे राबविण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

१) राज्यात सन २०१७ पासून “५० कोटी वृक्ष लागवड” हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला होता. हा वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम अखंडपणे पुढे ही चालू राहावा व या कार्यक्रमांतर्गत खाजगी मालकीचे पडीक क्षेत्र आणि शेत बांधावर, रेल्वे दुतर्फा, कालवा दुतर्फा तसेच रस्ता दुतर्फा क्षेत्रात, सामूहीक पडीक क्षेत्र, व गायरान क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम घेता यावा, तसेच सर्व सामान्य शेतकरी व वृक्षप्रेमी यांना अल्पदरात रोपे उपलब्ध व्हावीत यासाठी वनमहोत्सवाच्या कालावधीत सवलतीच्या दरात रोपांचा पुरवठा करण्यात येईल. वन महोत्सवाच्या कालावधीत आणि सर्वसाधारण कालावधीत रोपांचा पुरवठा, सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात खाली नमूद केलेल्या सवलतीच्या दराप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

अ.क्र. रोपांचे वर्गीकरण वनमहोत्सव कालावधीतील रोप विक्रीचे दर प्रति रोप (रूपये) सर्वसाधारण कालावधीतील प्रस्तावित प्रति रोपांचे दर (रूपये)
1 ९ महिन्यांचे रोप (लहान पिशवीतील रोप) ११/२२/ (१२.५ सेंमी x२५ सेमी) 11 22
2 १८ महिन्यांचे रोप (मोठ्या पिशवीतील रोप) (२० सेंमी x ३० सेंमी) 40 77
3 १८ महिन्यांचे रोप (मोठ्या पिशवीतील रोप) (२५ सेंमी x४० सेंमी) 66 132

२) राज्यात सन २०२२ च्या पावसाळ्यात १५ जून ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत वृक्ष लागवड करणेसाठी सर्व शासकीय यंत्रणा व आस्थापना तसेच निमशासकीय यंत्रणा व लोकांना मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड कार्यक्रमात सहभाग घेता यावा, यासाठी वरीलप्रमाणे अत्यल्प व सवलतीचे दरात रोपांचा पुरवठा करण्यात येत आहे.

३) ज्या शासकीय यंत्रणांना, स्थानिक स्वराज्य संस्था इ.ना वृक्ष लागवड करावयाची आहे, अशा यंत्रणांकडे रोप निर्मितीसाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक तरतूद नसल्यास, अशा यंत्रणांना या वनमहोत्सव कालावधीत रोपांचा मोफत पुरवठा संबंधित रोपवाटिकेत केला जाईल. यासाठी त्यांनी लागणा-या रोपांची आगाऊ मागणी लगतचे उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) किंवा विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग यांचेकडे सोबतच्या मागणी पत्राद्वारे करावी. उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक/विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण विभाग हे जिल्ह्यात उपलब्ध प्रादेशिक/सामाजिक वनीकरण रोपवाटीकेमधून यंत्रणानिहाय/मागणीदार यांना रोप पुरवठ्याचे आदेश निर्गमित करतील व इतर यंत्रणेशी योग्य समन्वय साधतील.

४) वृक्ष लागवड करू इच्छिणारी खाजगी विनाअनुदानीत विद्यालये/महाविद्यालये यांचेसाठी सन २०२२-२३ मध्ये प्रति रोप दर रु.१/- मात्र राहील. (सदरील प्रति रोप दर रु.१ हा सुरवातीचे १०० रोपांकरीता राहील व त्यापुढील प्रत्येक रोपांसाठीचा दर हा प्रति लहान रोप दर रु.१०/- व प्रति मोठे रोप (२०x३० से.मी.) दर रू. ४०/- असा राहील आणि प्रति मोठे रोप (२५ x४० से.मी.) दर रू.५०/- असा राहील).

५) शासकीय यंत्रणा किंवा इतर संस्था यांना जर रोपे लागवड शासकीय जागेत करावयाची असल्यास त्यांचेकडे त्या करिता निधी उपलब्ध नसल्यास लागवड करणारी शासकीय संस्था किंवा इतर संस्था व शासकीय जागाधारक संस्था यांनी तसे प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांना या वनमहोत्सव कालावधीत रोपांचा मोफत पूरवठा प्रति हेक्टरी एक हजार या मर्यादेपर्यंत (१०००) किंवा त्यापेक्षा कमी (मागणीनुसार) करण्यात येईल. तसेच संस्थांची मागणी असल्यास व शासकीय रोपवाटिकेत रोपे उपलब्ध असल्यास वनमहोत्सव कालावधी व्यतिरिक्त सर्वसाधारण कालावधीमध्ये देखील सदरील तरतुद लागू राहील.

६) खालील शासन निर्णयातील संदर्भ क्र. १ मधील दि. ०४.०६.२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे वनमहोत्सव काळात वन व सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटीकांमधून सवलतीच्या दराने रोपांचा पुरवठा केला जातो. या योजनेचा फायदा सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावा. जिथे अडचण असेल तिथे वन व सामाजिक वनीकरण विभागाकडून मोफत रोपे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र त्याबाबतची आवश्यक नोंद आणि लेखा, रोपे उपलब्ध करून घेणारा विभाग आणि रोपे उपलब्ध करून देणारा विभाग अशा दोन्ही विभागामार्फत ठेवण्यात यावे. याबाबतची माहिती व अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचेकडे पाठवावी.

७) वनमहोत्सवाच्या कालावधीत (१५ जून ते ३० सप्टेंबर) वनमहोत्सवाचे प्रयोजन व महत्व याबाबत प्रभावीपणे सर्वदूर पोहोचणाऱ्या माध्यमातून योग्य प्रसिद्धी देण्यात यावी. या बाबतचा खर्च “मागणी क्र. सी -७, मुख्य लेखाशिर्ष -२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन- १०१ वन संरक्षण व विकास व पुनर्निमीत- (११) (३४) (२४०६ ८५५१) (योजनेंतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सन २०२२-२३ वर्षाकरिता मंजूर केलेल्या निधीतून मागविण्यात यावा”.

८) उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक), विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण यांनी विक्रीतून एकूण जमा झालेला महसूल याबाबत चालू आर्थिक वर्षाचा तपशिल सोबतच्या विहीत नमून्यात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना सादर करावा.

रोप मागणी पत्र-अर्ज नमुना: वन महोत्सव/वृक्ष लागवड अनुदान योजना 2022-23 : अनुदानावर सर्व प्रकारची कलम/रोप मागणी पत्र-अर्ज नमुना डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय: वन महोत्सव 2022-23 वन महोत्सव कालावधीत करावयाच्या रोपांच्या वाटप व विक्री दराबाबत शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

हेही वाचा – मनरेगा अंतर्गत बिहार पॅटर्न वृक्ष लागवड योजना

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now
Instagram Channel Join Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.