घरेलू कामगारांसाठी सन्मानधन योजना

उद्योग उर्जा व कामगार विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

घरेलू कामगारांसाठी सन्मानधन योजना

शासन अधिसूचना, दि.३ नोव्हेंबर, २०११ अन्वये महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ अधिनियम, २००८ हा अधिनियम दि. ३ नोव्हेंबर, २०११ पासून

Read More