जिल्हा परिषद गट-क आरोग्य भरती

जिल्हा परिषदनोकरी भरतीमहानगरपालिकामहाराष्ट्र ग्रामपंचायतमहाराष्ट्र पंचायत समितीमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

जिल्हा परिषद गट-क आरोग्य भरतीचे नवीन वेळापत्रक जाहीर २०२२-२०२३ – Health Department Recruitment

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४ मार्च, २०१८ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांतर्गत नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-क

Read More