फलोत्पादन विकास अभियान

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी योजना

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान २०२३-२४

शेतीला आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरण्यासाठी पूरक व्यवसाय करण्याची आवश्यकता आहे. फलोत्पादन हा शेतीला अधिक मूल्यवर्धन ठरणारा व्यवसाय ठरु शकतो. महाराष्ट्र शासनाच्या

Read More