फेरफार

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनमहसूल व वन विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमाहिती अधिकारवृत्त विशेष

वारस नोंद, ई फेरफार अर्जासाठी शुल्क निर्धारित ! Enrollment of heirs, E Ferfar

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय भुमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच संदर्भ क्र.१ च्या शासन परिपत्रकान्वये ई-फेरफार प्रकल्पांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकार

Read More