मत्स्य बीज

वृत्त विशेषसरकारी योजना

शासकीय मत्स्य बीज उत्पादन व संवर्धन केंद्रातील मत्स्य बीजांचे सुधारित दर जाहीर

भूजलाशयीन क्षेत्रात मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी तसेच परराज्यातून होणारी आयात कमी व्हावी व राज्यात उत्पादित होणाऱ्या मत्स्यबीजांची जास्तीत जास्त विक्री होण्याच्या

Read More