(महसूल सहाय्यक

नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

महसूल विभागातील लिपिक टंकलेखक (महसूल सहाय्यक) गट-क संवर्गातील सरळसेवा कोटयातील रिक्त पदे भरण्या बाबत सूचना

राज्य शासकीय कार्यालयातील गट – क मधील लिपिकवर्गीय संवर्गातील सर्व पदे यापूढे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला असल्याने

Read More