शासकीय सेवेचा राजीनामा

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

शासकीय सेवेचा राजीनामा स्वीकारण्या संबंधातील सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना

शासकीय अधिकाऱ्याचा/कर्मचाऱ्याचा शासकीय सेवेच्या राजीनाम्याचा अर्ज सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्यानंतर तो स्वीकारण्याच्या शर्ती व अवलंबावयाची कार्यपध्दती या संदर्भात शासनाने वेळोवेळी

Read More