शिधावाटप दुकाने

वृत्त विशेषसरकारी कामे

रास्तभाव/ शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवानेसाठी अर्ज सुरु – पुणे जिल्हा

महाराष्ट्र शासनाचे रास्तभाव/शिधावाटप दुकाने व केरोसीन परवाने मंजूर करणेबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मुंबई यांजकडील शासन निर्णय

Read More