शेतकरी उत्पादक कंपनी

कृषी योजनावृत्त विशेषसरकारी कामेसरकारी योजना

शेतकरी उत्पादक कंपनी सभासदासाठी सारथी संस्थेमार्फत क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाचे आयोजन !

शेतकरी उत्पादक कंपनी संचालक, सभासद व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासाठी सारथी संस्थेमार्फत लक्षित गटातील (मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा- कुणबी) यांच्यासाठी

Read More