BMC Recruitment

नोकरी भरतीवृत्त विशेष

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ‘कनिष्ठ लघुलेखक’ पदाच्या जागांसाठी भरती – BMC Recruitment 2023

मा. महानगरपालिका आयुक्त यांच्या मंजुरी क्र. एमजीसी / एफ / 9327 दि.19.04.2023 नुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विविध आस्थापनेवरील ‘कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म)

Read More
नोकरी भरतीमहानगरपालिकावृत्त विशेष

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत ‘स्टाफ नर्स’ पदाच्या 652 जागांसाठी भरती – BMC Recruitment

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत प्रमुख रुग्णालये, विशेष रुग्णालये, उपनगरीय रुग्णालये व सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत प्रसूतिगृहे यांच्या आस्थापनेवरील खालील तक्त्यात नमूद केलेली

Read More
नोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती – BMC Recruitment 2022

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जनसंपर्क खात्याच्या आस्थापनेवरील ‘सहाय्यक जनसंपर्क अधिकारी’ या संवर्गाची खालील प्रमाणे रिक्त असलेली ५ पदे सरळसेवेने भरावयाची आहेत. सरळसेवा

Read More