Colored rice cultivation experiment

वृत्त विशेषउद्योगनीती

रंगीत भात लागवड प्रयोग – Colored rice cultivation experiment

सद्य:स्थितीमध्ये रायगड जिल्ह्यात भातशेतीचे असणारे क्षेत्र जवळपास 1 लाख हेक्टर आहे. मिळणारे दरडोई उत्पन्न वार्षिक रू.1 लाख 25 हजार इतके

Read More