Goat sheep rearing

सरकारी योजना

शेळी मेंढी पालन अनुदान योजना २०२१-२२ – राज्य शासनाची नवीन मंजुरी

शेळी/मेंढी गटवाटप, राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजना सन २०११-१२ पासून कार्यान्वित असून या दोन्ही योजनांतर्गत लाभधारकांना लाभ देताना, शेळ्या-मेंढ्या तसेच बोकड-नर

Read More