Karagruh Vibhag

वृत्त विशेषनोकरी भरतीस्पर्धा परीक्षा

महाराष्ट्र कारागृह विभागात भरती – Karagruh Vibhag Bharti 2024

महाराष्ट्र शासनाच्या कारागृह विभागाअंतर्गत लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, लघुलेखक निम्न श्रेणी तसेच तांत्रिक संवर्गातील (गट-क) खालील नमुद केलेप्रमाणे एकुण-२५५ पदांच्या सरळसेवा

Read More