कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागनोकरी भरतीवृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

कृषी सहाय्यक सेवा सरळ भरती : कृषी सहाय्यक सेवा सरळ भरती आवेदन पत्र ऑनलाईन भरण्याबाबतच्या सूचना !

कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील गट-क संवर्गातील कृषी सहाय्यकांची रिक्त पदे कृषी सेवक म्हणून निश्चित वेतनावर सरळसेवेने भरण्यासाठी दिनांक- ११ ऑगस्ट, २०२३ ते दिनांक- १४ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये जाहिराती विभागस्तरावरून प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत, त्यानुषंगाने सदर पदासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची माहिती खालीलप्रमाणे.

कृषी सहाय्यक सेवा सरळ भरती : कृषी सहाय्यक सेवा सरळ भरती आवेदन पत्र ऑनलाईन भरण्याबाबतच्या सूचना:

अर्ज करण्याची पध्दत :-

 • प्रस्तुत परीक्षेसाठी फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज स्वीकारण्यात येईल.
 • पात्र उमेदवाराला वेब आधारीत (web-based) ऑनलाईन अर्ज www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाद्वारे दि. १४ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील.
 • विहीत पध्दतीने अर्ज ऑनलाईन सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय परीक्षेसाठी उमेदवारी विचारात घेतली जाणार नाही.

ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना:

अर्ज सादर करण्याचा कालावधी

अ.क्र.तपशीलविहित कालावधी
1ऑनलाईन आवेदन पत्र (Web based) सादर करावयाचा कालावधीदि. १४ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२३
2ऑनलाईन पध्दतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिनांक
 1. उपरोक्त पदांच्या भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून ऑनलाईन अर्ज कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मागविण्यात येत आहेत. पात्र उमेदवारांना विभागाच्या संकेतस्थळावर दि. १४ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीमध्ये वेब बेस्ड (Web-Based) ऑनलाईन आवेदन पत्र सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणा दि. १४ सप्टेंबर, २०२३ ते दि. ०३ ऑक्टोबर, २०२३ या कालावधीमध्ये करता येईल.
 2. विहित पद्धतीने मुदतीत म्हणजेच दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ पर्यंत अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी शुल्क भरण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने रक्कम भरण्याची कार्यवाही दिनांक १४ सप्टेंबर, २०२३ रोजी सकाळी ७.०० वा. पासून दिनांक ०३ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी रात्री २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर वेब लिंक बंद होईल.
 3. परीक्षा स्थगित व रद्द करणे, परीक्षेचे स्वरूप, परीक्षेची तारीख व ठिकाणात बदल करणे, पदसंख्या वाढ किंवा घट करण्याचे अधिकार विभागास राहतील व विभागाचा निर्णय अंतिम असेल, त्याबाबत कोणताही दावा सांगता येणार नाही. तसेच भरती प्रक्रियेसंदर्भात वा तक्रारी बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विभागास राहील व विभागाचा निर्णय अंतिम असेल. याबाबत कोणत्याही पत्र व्यवहाराची दाखल घेतली जाणार नाही.
 4. उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने अर्ज करताना अर्हतेबाबतची प्रमाणपत्रे जोडणे आवश्यक नाही. तथापि ऑनलाईन अर्जामध्ये उमेदवाराने त्यांच्या पात्रतेनुसार काळजीपूर्वक संपूर्ण व खरी माहिती भरणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरताना काही चुका झाल्यास किंवा त्रुटी राहिल्यास व भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अर्ज नाकारला गेल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. याबाबत उमेदवारास तक्रार करता येणार नाही. ऑनलाईन अर्जात भरलेली माहिती बदलता येणार नाही. जाहिरातीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व पात्रता तपासूनच उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज भरावा.
 5. उमेदवारांची परीक्षा ही त्यांनी ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेल्या गृहीत पात्रतेनुसार कोणतीही कागदपत्रे पूर्व तपासणी / छाननी न करता घेतली जाणार असल्यामुळे या परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे उमेदवाराला निवडीबाबतचे कोणतेही हक्क राहणार नाहीत. कागदपत्रांच्या पूर्ण छाननीनंतरच उमेदवाराची पात्रता निश्चित करण्यात येईल. उमेदवाराना ऑनलाईन परीक्षेतील मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तसेच त्यांनी ऑनलाईन अर्जात नमूद केलेल्या गृहीत पात्रतेनुसार अंतरिम यादी प्रसिद्ध करून उमेदवारांच्या कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाईल. सदर प्रक्रियेत उमेदवार अपात्र आढळल्यास त्यास निवड प्रक्रियेतून बाद करण्यात येईल. पात्रता धारण न करणाऱ्या उमेदवारांना भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर अपात्र करण्याचे सर्व अधिकार विभागीय कृषी सहसंचालक राखून ठेवीत आहेत.
 6. परीक्षेच्या वेळी परीक्षा केंद्रात किंवा परीक्षा केंद्र परिसरात मोबाईल, गणकयंत्र (Calculator), आय पॅड वा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे किंवा इतर संपर्काची साधने वापरण्यास सक्त मनाई आहे.
 7. उमेदवारास परीक्षा कागदपत्र पडताळणी इत्यादी / करीता स्वखर्चाने यावे लागेल
 8. ऑनलाईन परीक्षा स्थळामध्ये वाढ/ बदल करण्याचे अधिकार विभागाकडे राहतील. परिक्षेचे ठिकाण, वेळ, दिनांक उक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल.
 9. परीक्षेचे प्रवेशपत्र उक्त संकेतस्थळावरुन स्वत: डाऊनलोड करुन घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी उमेदवाराची असेल. प्रवेशपत्र इतर कोणत्याही पद्धतीने पाठविले जाणार नाही..
 10. पात्र उमेदवारांचा अंतिम निकाल विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल.

उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज नोंदणी करण्यापूर्वी लक्षात घेण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे : :-

 • ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी खालील प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे स्वाक्षरी इत्यादींचे / स्कॅन करून ठेवावे.
 • छायाचित्र (४.५ सें.मी. ३.५ सें.मी.)
 • स्वतःची स्वाक्षरी (काळ्या शाईने)
 • स्वतःच्या डाव्या अंगठ्याचा ठसा (काळ्या किंवा निळ्या शाईच्या पांढऱ्या कागदावर)
 • इंग्रजी भाषेतील खाली दिलेला मजकूर असलेले स्वहस्ताक्षरात लिहिलेले घोषणापत्र ( पांढऱ्या कागदावर काळ्या शाईने)
 • हे सर्व स्कॅन केलेले दस्तऐवज या जाहिरातीतील मुद्दा ४.३ मध्ये नमूद तपशिलाप्रमाणे आहेत याची खात्री उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी करावी.
 • इंग्रजी भाषेतील मोठ्या अक्षरातील (Capital Letters ) स्वाक्षरी स्वीकारली जाणार नाही.
 • डाव्या अंगठ्याचा ठसा योग्यरित्या स्कॅन केलेला असावा आणि त्यावर डाग येऊ देऊ नये. (उमेदवारास डावा अंगठा नसल्यास असा उमेदवार अर्ज करण्यासाठी उजव्या अंगठ्याचा वापर करू शकतो.)

हस्तलिखित घोषणेचा मजकूर खालीलप्रमाणे आहे :

Declaration “I, (name of the candidate) hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.”

 • वर नमूद केलेले घोषणापत्र उमेदवाराने स्वहस्तलिखित आणि फक्त इंग्रजी भाषेत लिहिलेले असावे. घोषणापत्र इतर कोणत्याही भाषेत लिहिलेले आणि अपलोड केले असल्यास, त्या उमेदवाराचा अर्ज अवैध मानला जाईल. (दृष्टीहीन उमेदवारांच्या बाबतीत जे स्वहस्ते लिहू शकत नाहीत त्यांनी घोषणेचा मजकूर टाईप करून टाईप केलेल्या घोषणेच्या खाली डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा लावावा आणि तपशीलानुसार कागदपत्र अपलोड करावे.)
 • ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणा करण्यासाठी आवश्यक सर्व माहिती व कागदपत्रे तयार ठेवावीत…
 • उमेदवारांकडे स्वत:चा चालू स्थितीतील वैध वैयक्तिक ई-मेल आयडी आणि भ्रमणध्वनी ) मोबाईल ( क्रमांक असावा, स्वत:चा ई-मेल आयडी नसल्यास तो तयार करून घेण्यात यावा वैयक्तिक ई-मेल आयडी आणि भ्रमणध्वनी क्रमांक सदरची भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत चालू ) सक्रिय (ठेवावा. नोंदणीकृत ई-मेल आयडीद्वारे परीक्षेसाठी प्रवेश पत्र डाउनलोड करण्यासाठी सूचना देण्यात येतील.

अर्ज भरण्याची कार्यपद्धती आणि सूचना :

अर्ज नोंदणी-

 • उमेदवाराला कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगइन (Log in) करावे लागेल.
 • उमेदवारांनी www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन “ऑनलाईन अर्ज करा ” (APPLY ONLINE) या पर्यायावर क्लिक (Click करा जे एक नवीन स्क्रीन उघडेल.
 • अर्ज नोंदणी करण्यासाठी, “नवीन नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा” (Click here for New Registration) टॅब निवडा आणि नाव, संपर्क तपशील आणि ई-मेल आयडी प्रविष्ट करा. प्रणालीद्वारे तात्पुरता नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तयार केला जाईल आणि स्क्रीनवर प्रदर्शित केला जाईल. उमेदवाराने तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड नोंदवावा. तात्पुरती नोंदणी क्रमांक (Registration No) आणि पासवर्ड (Password) दर्शविणारा ई-मेल आणि एसएमएस देखील पाठविला जाईल.
 • जर उमेदवार एकाच वेळी अर्ज भरू शकत नसेल, तर तो “जतन करा पुढे जा” (SAVE AND NEXT) टॅब निवडून आधीच प्रवेश केलेला डेटा जतन करू शकतो. ऑनलाईन अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्जातील तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी व आवश्यक बदल करण्यासाठी “जतन करा पुढे जा” (SAVE AND NEXT) सुविधेचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. दृष्टिहीन उमेदवारांनी अर्ज काळजीपूर्वक भरावा आणि अंतिमरित्या सादर करण्यापूर्वी ते योग्य असल्याची खात्री करण्यासाठी तपशिलांची पडताळणी करून घ्यावी.
 • उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्जामध्ये तपशील काळजीपूर्वक भरावेत आणि त्याची पडताळणी स्वतः करावी एकदा “पूर्ण नोंदणी बटणावर (COMPLETE REGISTRATION BUTTON ) क्लिक केल्यानंतर अर्जामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही.
 • उमेदवाराने स्वतःचे नाव, त्याचे/ तिचे किंवा वडील / पती इ.चे नाव जसे प्रमाणपत्रे / गुणपत्रिका/ओळखपत्र पुराव्यामध्ये नमूद आहे त्याप्रमाणेच अर्जामध्ये नमूद करण्यात यावे. पुराव्यामधील नाव व / उमेदवाराच्या ओळखपत्र अर्जामध्ये नमूद केलेले नाव यामध्ये कोणताही बदल आढळल्यास उमेदवारी अपात्र ठरू शकते.
 • उमेदवारांनी अर्जामध्ये नमूद केलेले तपशील सत्यापित करून आपला अर्ज (Validate) जतन करण्यासाठी Save and व Validate your details Next बटणावर क्लिक (Click ) करून अर्ज जतन करावा.
 • या सूचनांतील मुद्दा ४.३ मध्ये छायाचित्र आणि स्वाक्षरी स्कॅनिंग आणि अपलोड करण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केलेल्या तपशिला नुसार उमेदवार त्यांचे फोटो व स्वाक्षरी अपलोड करू शकतील.
 • उमेदवाराने त्यांचे इतर तपशील अर्जामध्ये नमूद करावेत.
 • अर्जाच्या संपूर्ण नोंदणीपूर्वी अर्जदाराने आपल्या अर्जाचे पूर्वावलोकन आणि पडताळणी करण्यासाठी बटणावर क्लिक करून अर्जाचे Preview/पूर्वावलोकन व पडताळणी करावी व भरलेले अर्ज, छायाचित्र, स्वाक्षरी आणि इतर तपशील बरोबर असल्याची पडताळणी आणि खात्री केल्यानंतरच COMPLETE REGISTRATION ONLY / पूर्ण नोंदणी वर क्लिक करा.
 • परीक्षा शुल्क भरणा करण्यासाठी (Payment) टॅबवर क्लिक (Click ) करा आणि परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी (Fees Payment) साठी पुढे जावे.
 • सादर (Submit) बटणावर क्लिक (Click ) करा.
 • टीप : अ) USERNAME आणि PASSWORD जतन करण्याची जबाबदारी उमेदवाराची असेल. ब) उमेदवारांने नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्वत:चाच वैध / प्रमाणित ई-मेल आयडी वापरावा. अन्य व्यक्तींचा ई-मेल आयडी वापरु नये.

ऑनलाईन परीक्षा शुल्क भरणे :-

 1. ऑनलाईन अर्ज परीक्षा शुल्कासह भरण्याची सुविधा (Payment Gateway) उपलब्ध करण्यात आलेली आहे .त्यानुसार परीक्षा शुल्क भरण्याबाबत दिलेल्या सूचनांचे अनुसरण करून परीक्षा शुल्क भरणा करण्यात यावा.
 2. परीक्षा शुल्क भरणा डेबिट कार्ड (RuPay/Visa/Master Card/ Maestro), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, IMPS, कॅश कार्ड / मोबाइल वॉलेट वापरून केले जाऊ शकते.
 3. ऑनलाईन अर्जामध्ये उमेदवाराने परीक्षा शुल्क भरल्या बाबतची माहिती सादर केल्यानंतर, कृपया सर्व्हरकडून प्रतिसाद मिळण्याची प्रतीक्षा करा. परीक्षा शुल्क पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी मागे (Back)/ रिफ्रेश (Refresh) बटण (Key) दाबू नये.
 4. व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर, एक ई- पावती (E-Receipt) तयार होईल.
 5. ई- पावती (E-Receipt) तयार न होणे परीक्षा शुल्क भरणा अयशस्वी झाल्याचे दर्शवते. Payment अयशस्वी झाल्यास, उमेदवारांनी त्यांचा तात्पुरता नोंदणी क्रमांक (Registration No) आणि पासवर्ड (Password) वापरून पुन्हा लॉग इन करावे आणि Payment ची प्रक्रिया पुनश्चः पूर्ण करण्यात यावी.
 6. उमेदवारांनी परीक्षा शुल्क भरल्याची ई- पावती (E- Receipt) आणि फी चा तपशील असलेल्या ऑनलाईन अर्जाची मुद्रित प्रत (Print out) काढून घेणे आवश्यक आहे. ई- पावती व अर्जाची प्रत स्क्रीनवर न आल्यास ऑनलाईन व्यवहार यशस्वी झाला नसल्याचे दर्शविते.
 7. क्रेडिट कार्ड वापर कर्त्यांसाठी:- सर्व शुल्क भारतीय रुपयामध्ये सूचीबद्ध आहेत. तुम्ही गैर- भारतीय क्रेडिट कार्ड वापरत असल्यास, तुमची बँक प्रचलित विनिमय दरांवर आधारित तुमच्या स्थानिक चलनात रूपांतरित करेल.
 8. तुमच्या डेटाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, कृपया तुमचा व्यवहार पूर्ण झाल्यावर ब्राउझर विंडो (Browser Window) बंद करा.
 9. फी भरल्याचा तपशील असलेल्या अर्जाची मुद्रीत प्रत (Printout) काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

स्कॅनिंग आणि कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना:-

ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवाराकडे खाली दिलेल्या तपशिलानुसार त्याचे छायाचित्र, स्वाक्षरी, डाव्या अंगठ्याचा ठसा आणि स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र यांची स्कॅन केलेली (डिजिटल) प्रतिमा असणे आवश्यक आहे.

छायाचित्र प्रतिमा: (४.५ सेमी x ३.५ सेमी) :-

 • छायाचित्र अलीकडच्या काळातील पासपोर्ट आकाराचे रंगीत असणे आवश्यक आहे.
 • सदरचे छायाचित्र रंगीत, हलक्या रंगाच्या विरुद्ध. शक्यतो पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर घेतलेले आहे याची खात्री करा.
 • कॅमेऱ्याकडे शांतपणे व स्थिर नजरेने पहावे.
 • छायाचित्र सूर्यप्रकाशात काढलेले असेल तर आपल्या छायाचित्रावर सावली पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
 • तुम्हाला फ्लॅश वापरायचा असल्यास, “Red Eye” येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
 • जर तुम्ही चष्मा घालत असाल तर त्यात कोणतेही प्रतिबिंब येणार नाही आणि तुमचे डोळे स्पष्टपणे दिसू शकतील याची खात्री करा.
 • छायाचित्र काढतेवेळी टोपी, हॅट व गडद चष्मा घालू नये. धार्मिक पगडी (Headwear) वापरण्यास परवानगी आहे, परंतु त्याने तुमचा चेहरा झाकता कामा नये.
 • परिमाण २०० x २३० पिक्सेल (प्राधान्याने).
 • फाईलचा आकार २okb५० kb दरम्यान असावा.
 • स्कॅन केलेल्या प्रतिमेचा आकार ५० kb पेक्षा जास्त नसल्याची खात्री करा. जर फाईलचा आकार ५० kb पेक्षा जास्त असेल, तर स्कॅनरची सेटिंग्ज समायोजित करा जसे की DPI रिझोलुशन, नंबर ऑफ कलर इ.

स्वाक्षरी, डाव्या अंगठ्याचा ठसा आणि स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र प्रतिमा:-

 • अर्जदाराला पांढऱ्या कागदावर काळ्या शाईच्या पेनने स्वाक्षरी करावी लागेल. परिमाण १४० x ६० पिक्सेल (प्राधान्याने).
 • फाईलचा आकार १okb २okb दरम्यान असावा. स्कॅन केलेल्या प्रतिमेचा आकार २okb पेक्षा जास्त नसल्याची खात्री करा.
 • अर्जदाराने त्याच्या डाव्या अंगठ्याचा ठसा काळ्या किंवा निळ्या शाईने पांढऱ्या कागदावर लावावा.
 • फाईल प्रकार:- jpg / jpeg
 • परिमाणे:- :- २०० DPI मध्ये २४० x २४० पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्तेसाठी प्राधान्य) म्हणजे ३ सेमी ३ सेमी (रुंदी * उंची).
 • फाईल आकार: २० KB ५० KB –
 • र्जदाराने पांढऱ्या कागदावर इंग्रजीत काळ्या शाईने स्पष्टपणे घोषणा लिहावी.
 • फाईल प्रकार:- jpg / jpeg
 • परिमाणे: – २०० DPI मध्ये ८०० x ४०० पिक्सेल (आवश्यक गुणवत्तेसाठी प्राधान्य) म्हणजे १० सेमी * ५ सेमी (रुंदी उंची)
 • फाईल आकार: ५० KB १००KB
 • स्वाक्षरी, डाव्या अंगठ्याचा ठसा आणि स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र अर्जदाराचे स्वतःचे असावे, इतर कोणत्याही व्यक्तीचे नसावे.
 • परीक्षेच्या वेळी स्वाक्षरी केलेल्या उपस्थिती पत्रकावरील किंवा प्रवेश पत्रावरील अर्जदाराची स्वाक्षरी अपलोड केलेल्या स्वाक्षरीशी जुळत नसल्यास, अर्जदारास अपात्र घोषित केले जाईल. इंग्रजी मोठ्या अक्षरातील (Capital Letters) स्वाक्षरी / हस्तलिखित घोषणापत्र स्वीकारली जाणार नाही.

कागदपत्रे स्कॅन करणे:

 • स्कॅनर रिझोल्यूशन किमान २०० dpi (बिंदू प्रति इंच) वर सेट करा.
 • रंग मूळ रंगावर सेट करा.
 • वर नमूद केल्याप्रमाणे फाईलचा आकार असावा.
 • स्कॅनरमधील प्रतिमा छायाचित्र / स्वाक्षरी / डाव्या अंगठ्याचा ठसा / हाताने लिहिलेल्या घोषणेच्या काठावर क्रॉप करा, नंतर प्रतिमा अंतिम आकारात क्रॉप करुन अपलोड करावी. ( वर नमूद केल्याप्रमाणे).
 •  प्रतिमा फाईल JPG किंवा JPEG फॉरमॅटमध्ये असावी. उदा :- image०१.jpg किंवा image०१.jpeg. फोल्डर फायलीमध्ये सूचीबद्ध करून किंवा फाईल प्रतिमा चिन्हावर माउस हलवून प्रतिमा परिमाण तपासले जाऊ शकते.
 • – MS Windows / MS Office वापरणारे उमेदवार MS Paint किंवा MS Office Picture Manager वापरून .jpeg फॉरमॅटमध्ये कागदपत्रे सहज मिळवू शकतात. फाइल मेनूमधील “Save As / सेव्ह अॅज ” पर्याय वापरून कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये स्कॅन केलेले दस्तऐवज .jpg/.jpeg फॉरमॅटमध्ये जतन केले जाऊ शकतात. क्रॉप आणि नंतर आकार बदला पर्याय वापरून आकार समायोजित केला जाऊ शकतो.

कागदपत्रे अपलोड करण्याची प्रक्रिया –

 1. ऑनलाईन अर्ज भरताना उमेदवाराला छायाचित्र, स्वाक्षरी, डाव्या अंगठ्याचा ठसा आणि स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र लिंक प्रदान केल्या जातील.
 2. संबंधित लिंकवर क्लिक करा “छायाचित्र / स्वाक्षरी अपलोड करा / डाव्या अंगठ्याचा ठसा / स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र “अपलोड करा.
 3. स्कॅन केलेले छायाचित्र / स्वाक्षरी / डाव्या अंगठ्याचा ठसा / स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र फाईल सेव्ह केलेली जागा ब्राउझ करा आणि निवडा.
 4. त्यावर क्लिक करून फाईल निवडा.
 5. ओपन / अपलोड वर क्लिक करा.
 6. फाईलचा आकार आणि स्वरूप निर्धारित केल्याप्रमाणे नसल्यास, एक त्रुटी संदेश प्रदर्शित केला जाईल.
 7. अपलोड केलेल्या प्रतिमेची गुणवत्ता पाहण्यास पूर्वावलोकन (Preview) मदत करेल. अस्पष्ट / डागाळलेल्या प्रतिमा असल्यास त्या जागी स्पष्ट प्रतिमा पुनश्चः अपलोड करता येतील.
 8. उमेदवाराने स्वतःचा फोटो, स्वाक्षरी, डाव्या अंगठ्याचा ठसा आणि विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र अपलोड केल्याशिवाय त्यांचा ऑनलाइन अर्ज नोंदणी होणार नाही.

टीप :-

१. छायाचित्रातील चेहरा किंवा स्वाक्षरी किंवा डाव्या अंगठ्याचा ठसा किंवा स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र अस्पष्ट असल्यास उमेदवाराचा अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.

२. उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जामध्ये छायाचित्र / स्वाक्षरी / डाव्या अंगठ्याचा ठसा / स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र अपलोड केल्यानंतर उमेदवारांनी त्यांच्या प्रतिमा स्पष्ट आहेत आणि योग्यरित्या अपलोड केल्या आहेत हे तपासावे. छायाचित्र किंवा स्वाक्षरी किंवा डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा किंवा स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजी भाषेतील घोषणापत्र ठळकपणे दृश्यमान नसल्यास, उमेदवार आपला अर्ज संपादित ( Edit ) करू शकतो आणि त्याचे छायाचित्र किंवा स्वाक्षरी किंवा डाव्या अंगठ्याचा ठसा किंवा हाताने लिहिलेली घोषणा फॉर्म सबमिट करण्यापूर्वी पुन्हा अपलोड करू शकतो.

३. उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज करतेवेळी त्याचा फोटो व स्वाक्षरी ज्या ठिकाणी फोटो अपलोड करणे अपेक्षित आहे त्याच ठिकाणी अपलोड केले आहे याची खात्री करावी. फोटोच्या जागी फोटो आणि स्वाक्षरीच्या जागी स्वाक्षरी अपलोड केलेली नसल्यास उमेदवाराला परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही. याची सर्वस्वी जबाबदारी उमेदवाराची असेल.

४. उमेदवाराने अपलोड करावयाचा फोटो आवश्यक आकाराचाच आहे व त्यामध्ये उमेदवाराचा चेहरा स्पष्टपणे दिसत आहे हे सुनिश्चित केले पाहिजे

५. उमेदवारांनी अपलोड केलेली स्वाक्षरी स्पष्टपणे दिसत असल्याची खात्री करावी.

६. ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर उमेदवारांनी त्यांच्या प्रणालीद्वारे तयार केलेल्या ऑनलाईन अर्जाची मुद्रीत प्रत (Print out) काढून घ्यावी.

अर्ज करण्यासाठी इतर सूचना :

 • उमेदवाराचे नाव, वडिलांचे, पतीचे नाव, आडनाव, आईचे नाव, जन्मदिनांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, छायाचित्र, स्वाक्षरी, पत्रव्यवहाराचा पत्ता ही मुलभूत माहिती आहे जी उमेदवाराला सविस्तर द्यावी लागेल.
 • पत्ता नमूद करताना उमेदवाराने आपल्या पत्त्याचा प्रकार निश्चित करावा. ( उदा. पत्रव्यवहाराचा पत्ता व कायमचा पत्ता किंवा दोन्ही.)
 • त्यानंतर उमेदवाराने अतिरिक्त माहितीच्या पर्यायावर क्लिक करावे आणि आपल्या जात प्रवर्गाबद्दल माहिती भरावी.
 • ज्यांच्याकडे आधार क्रमांक आहे त्यांनी तत्संबंधी माहिती भरावी तसेच उमेदवाराने आधार क्रमांक / आधार नोंदणी क्रमांक याबद्दलची माहिती द्यावी.
 • मराठी भाषेतील प्रावीण्य, ( MS-CIT प्रमाणपत्र D.O.E.A.C.C सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C किंवा O स्तर किंवा A स्तर किंवा B स्तर किंवा C स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत MS-CIT परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र) या संबंधिची माहिती भरावी.
 • एकदा शैक्षणिक तपशिल प्रविष्ट केल्यानंतर अर्जदारास पुढे (Next) या बटणावर क्लिक करावे लागेल, त्या बटणावर क्लिक केल्यानंतर अर्जदाराकडून पुष्टीची विनंती केली जाईल की त्यांनी ते बटण क्लिक केल्यास मागील तपशील संपादित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
 • उमेदवारास अर्ज करावयाच्या पदाची निवड करावी लागेल.
 • ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम तारखेस रात्री २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर संकेतस्थळा वरील लिंक बंद होईल.
 • जर कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा अधिक लॉग-इन आयडीसह नोंदणी केली असेल तर उमेदवारांची नव्याने केलेली यशस्वी नोंदणी फक्त पुढील प्रक्रिया जसे परीक्षा प्रवेशपत्र, परीक्षेत उपस्थिती, गुणवत्ता यादी आणि अन्य संबंधित प्रक्रियांसाठी विचारात घेण्यात येईल, उमेदवारास ऑनलाईन अर्ज करताना कोणतीही शंका असल्यास त्याबाबत https://cgrs.ibps.in/ या हेल्पडेक्स लिंक (Helpdesk Link) वर संपर्क साधता येईल.
 • टिप : नोंदणीमधील तपशील जसे की वापरकर्ता नाव (USERNAME), ई-मेल आयडी, पसंतीचे स्थान, जन्म तारीख, उमेदवाराचे छायाचित्र (Photograph) आणि स्वाक्षरी इत्यादी आवेदन पत्र सादर केल्यानंतर बदलण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

अर्जातील माहितीचे पूर्वावलोकन :

 • युजरनेम आणि पासवर्ड वापरुन लॉग-इन केल्यावर उमेदवार आपला संक्षिप्त अर्ज पाहू शकतो.
 • अर्ज प्रिंट करण्यासाठी “प्रिंट प्रिव्हयू” या पर्यायावर क्लिक करा.
 • नोंद : उमेदवाराने आपला PDF स्वरूपातील अर्ज, परीक्षा प्रवेशपत्र संपूर्ण भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वतः जवळ जतन करुन ठेवणे अनिवार्य राहील.

कृषी सहाय्यक सेवा सरळ भरती आवेदन पत्र ऑनलाईन भरण्याबाबतच्या सूचना : कृषी सहाय्यक सेवा सरळ भरती आवेदन पत्र ऑनलाईन भरण्याबाबतच्या सूचना पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

ऑनलाईन अर्ज (Apply Online) : ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अधिकृत वेबसाईट : अधिकृत वेबसाईट पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

हेही वाचा – महाराष्ट्र कृषी विभागात कृषी सेवक भरती – Krushi Sevak Bharti

वरील लेख आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करा. आपल्याला या लेखाबद्दल काही प्रश्न असल्यास, कृपया कमेंट करा.

आमच्या सोशल मीडिया व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील होण्यासाठी येथे क्लिक करा !!

शेअर करा:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.