राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत “अळिंबी/मशरूम उत्पादन प्रकल्प योजना”

अळिंबीचे (मशरूम) मानवी आहारातील महत्व विचारात घेता, तसेच जगातील वाढती मागणी विचारात घेता अळिंबीच्या निर्यातीस मोठा वाव आहे. अळिंबीच्या निर्यातीस असलेला

Read more