ई-पीकपेरा

वृत्त विशेषकृषी योजनासरकारी कामेसरकारी योजनासहकार पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

कांदा अनुदानासाठी ७/१२ उताऱ्यावरील ई-पीकपेरा नोंदीबाबत परिपत्रक जारी !

राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी माहे १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च, २०२३ या कालावधीमध्ये संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये, खाजगी बाजार

Read More