कोल्हापूर

वृत्त विशेषआपले सरकार - महा-ऑनलाईनसरकारी कामे

आधार सेंटर अर्ज सुरू; आवश्यक कागदपत्रे, पात्रता व अटी-शर्ती (कोल्हापूर जिल्हा)

शासकीय कार्यालयीन जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात खाजगी आधार संच सुरु करणेसाठी अर्ज करणेबाबत महाराष्ट्र शासन माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग यांच्याकडील

Read More