ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प व लेखे (ग्रामपंचायत बजेट) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ६२ नुसार (Gram Panchayat Budget)

ग्रामपंचायत मध्ये पुढील आर्थिक वर्षासाठी गावाच्या जमाखर्चाचा अंदाज बांधणे म्हणजेच ग्रामपंचायतीचा अर्थसंकल्प व लेखे (अंदाजपत्रक) तयार करणे होय. त्यास ‘ग्रामपंचायत

Read more