जमिन

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदावृत्त विशेषसरकारी कामे

महसूल अधिनियमान्वये जमिनीची सविस्तर माहिती

आपण या लेखामध्ये महसूल अधिनियमान्वये जमिनीची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. महसूल अधिनियमान्वये कलम २(१६) नुसार ‘जमीन’ या संज्ञेत, जमिनीपासून मिळावयाच्या

Read More