तलाठी आणि मंडलअधिकारी यांच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय मालमतेची नोंदवही