नगरसेवक

वृत्त विशेषनगर विकास विभागनगरपंचायतनगरपरिषदमहानगरपालिकासरकारी कामे

नगरसेवक निधी मधून करावयाची कामे – Nagarsevak Fund and Work

राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये प्रत्येक नगरसेवकांस नगरसेवक स्वेच्छा निधी म्हणून महानगरपालिका अंदाजपत्रकात करण्यात येत असलेल्या तरतुर्दीचा विनियोग योग्य अशा नागरी सेवा सुविधांवर

Read More