नाविन्यपूर्ण योजना

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

नाविन्यपूर्ण योजना दुधाळ संकरित/ देशी गाई/म्हशीचे गट वाटप योजनेकरीता निधी वितरित – 2021-22

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना दुधाळ संकरित/देशी गाई/म्हशीचे गट वाटप अंमलबजावणीकरीता अनुसूचित जाती घटकांसाठी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पित निधीतून बीडीएस प्रणालीवर निधी

Read More