निर्वाह भत्ता

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता रकमेत वाढ

मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दि.०३.०५.२०२३ रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार, शासनाचे विविध विभाग / उपक्रम / महामंडळे यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचे

Read More