पशुसंवर्धन विविध विभागाच्या सेवा

कृषी पशुसंवर्धन दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध सेवा

दि. १३.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध १० सेवांचा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत समावेश करण्यात आलेला आहे. वाचा क्र.

Read More