प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक

कृषी योजनामहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRसरकारी योजना

ठिबक सिंचन अनुदान योजना 2021-22

सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत – प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. सदर घटकामध्ये

Read More