महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती

जिल्हा परिषदनोकरी भरतीमहानगरपालिकावृत्त विशेषसरकारी कामेस्पर्धा परीक्षा

महाराष्ट्र राज्य पोलीस भरती – Maharashtra Police Recruitment 2022

महाराष्ट्र पोलीस शिपाई (सेवाप्रवेश) नियम, २०११ मधील तरतुदी व त्यामध्ये शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारीत तरतुदीनुसार गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील पोलीस विभागातील

Read More