राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना

आपले सरकार - महा-ऑनलाईनवृत्त विशेषशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागसरकारी योजना

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना – Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship Scheme

विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालय/विद्यापीठ विभागातील पदवी व पदव्युत्तर अव्यवसायिक अभ्यासक्रमास ( विद्यापीठ परिपत्रक ३३/२०२४ मा क्र. सीबी/२५. वि. २१/०२/२०२४ अन्वये घोषित

Read More