राष्ट्रीय पशुधन योजना

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

राष्ट्रीय पशुधन योजना (NLM- National Livestock Mission) 2021-22

केंद्र शासनाने १२ व्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत विविध केंद्र पुरस्कृत योजना एकत्रित करून राष्ट्रीय पशुधन अभियान (National Livestock Mission) या नवीन

Read More