राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषशिक्षण मंत्रालय

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० – New National Education Policy 2020

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २९ जुलै, २०२० रोजीच्या बैठकीमध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० हे

Read More