रेती निर्गती सुधारित धोरण

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेष

महाराष्ट्र वाळू/रेती निर्गती सुधारित धोरण बाबत शासन निर्णय जारी २०२२ – Maharashtra Sand Export Revised Policy

महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील प्रकरण पाच मध्ये, नाला, नदी व खाडीपात्रातील वाळू/रेतीच्या निर्गतीबाबत तरतुदी

Read More