वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी रुपये १११,८५,७३,०००/- (रुपये एकशे अकरा कोटी पंच्याऐंशी लक्ष

Read More