शासकीय दस्तऐवजावर आईचे नाव बंधनकारक

महाराष्ट्र शासन निर्णय - GRमहिला व बाल विकास विभागवृत्त विशेष

शासकीय कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक; शासन निणर्य जारी

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे, महसूली दस्तऐवज, जन्म व मृत्यू नोंदी दाखला, सेवापुस्तक, विविध परीक्षांची आवेदन पत्रे इत्यादी शासकीय दस्तऐवजांमध्ये आईचे नाव

Read More