11th Centralised Online Admission Process

वृत्त विशेषस्पर्धा परीक्षा

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु – Std. 11th Centralised Online Admission Process 2021-22

सन. 2021-22 मध्ये इ. 11 वी प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा CET लागू करण्यात आलेली होती. शासन निर्णय दि. 11/08/2021 अन्वये

Read More