Atal Bhujal Yojana

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागमहाराष्ट्र शासन निर्णय - GRवृत्त विशेषसरकारी योजना

अटल भूजल योजनेमध्ये समाविष्ट ग्रामपंचायत व गावांची सुधारीत यादी !

राज्यातील भूजल क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने व भूजलाची गुणवत्ता व उपलब्धता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासन पुरस्कृत “अटल भूजल (अटल जल)

Read More